معرفی

مشخصات فردی

محترم نعمت طاوسی

نام - نام خانوادگی : محترم   نعمت طاوسی

پست الکترونیکی : m_nemattavousi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روان شناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

(1372 تا کنون). عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، گروه روانشناسی 

(1389 تا کنون). مدیر مسئول فصلنامه روانشناسی تحولی: روان‎شناسان ایرانی

(1389 تا کنون). مدیر گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1392 تا کنون). مدیر گروه مشاوره و راهنمایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1389 تا کنون). عضو شورای پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1387 تا 1391). عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1387 تا 1388). عضو شورای پژوهشی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1385 تا 1387). مدیر گروه روانشناسی صنعتی ـ سازمانی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

(1383 تا 1385). عضو دفتر مطالعات و علوم انسانی معاونت پژوهشی و برنامه‎ریزی دانشگاه آزاد (واحد تهران جنوب)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن بین الملی روان شناسی کاربردی (IAAP) 1392 تاکنونعضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 1386 تاکنون - عضو کمیته علمی همایش ملی روان شناسی مدرسه 1393 تاکنون- عضو کمیته تخصصی روان شناسی گروه علوم انسانی 1393 تاکنون- عضو شورای تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392 تاکنون تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی

محل خدمت : تهران جنوب - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 23

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373/11/1

محترم نعمت طاوسی
محترم نعمت طاوسی

محل خدمت :
    تهران جنوب - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^